Algemene voorwaarden Kunstuileen Kunsthuis Almere

1. Kunstuitleenovereenkomst en eigendom
De kunstuitleenovereenkomst wordt aangegaan voor het (de) kunstwerk( en) tegen het tarief als aan ommezijde vermeld. Het (de) op grond van deze overeenkomst door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gestelde kunstwerk( en) blijven te allen tijde eigendom van verhuurder. De eigendoms-overdracht kan en zal pas geëffectueerd worden indien tussen huurder en ver¬huurder een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende ver-plichtingen door de verhuurder zijn nagekomen, waaronder begrepen feitelijke betaling van de volledige aankoopprijs alsmede
de rente en de kosten.
2. Inschrijving: Huurder is verplicht bij inschrijving een (éénmalig) inschrijfgeld te betalen. Dit inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
Huurder is verplicht bij inschrijving een geldig legitimatiebewijs te tonen. Als geldig legitimatiebewijs worden aangemerkt :
a. geldig Nederlands paspoort ;b. geldige identiteitskaart;c. geldig Nederlands rijbewijs;d. geldig buitenlands paspoort.
Ingeval het in het legitimatiebewijs opgenomen adres en woonplaats niet over¬eenkomt met het feitelijke adres en woonplaats dient de juistheid van het feitelij¬ke adres en woonplaats, naar oordeel van de verhuurder, aangetoond te worden. Omschrijving van het legitimatiebewijs en nummer zullen door verhuurder, op verzoek van de verzekering, genoteerd worden.
3. Adreswijzigingen: Adreswijzigingen dienen uiterlijk een week voor feitelijke wijziging schriftelijk bij de verhuurder ontvangen te zijn.
4. Keuze en aflevering:Het (de) kunstwerk is (zijn) door de huurder gekozen, Indien bij aflevering ver¬traging ontstaat, kan de huurder daaraan geen aanspraak jegens de verhuurder ontlenen.Door het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaart de huur¬der het (de) aldaar genoemde kunstwerk(en), zonder gebreken en in goede toe¬stand ontvangen te hebben en vastgesteld te hebben dat het (de) kunstwerk vol¬doet(n) aan de omschrijving zoals in de kunstuitleenovereenkomst is vermeld.Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd respectie¬velijk de tijd dat hij/zij het (de) kunstwerk onder zich heeft aan of met het (de) kunstwerk(en) wordt toegebracht.
Huurder is gehouden het (de) kunstwerk(en) in goede staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
5. Plaatsing, recht van toegang:Het (de) kunstwerk(en) zal/zullen geplaatst worden en blijven in of op het door huur¬der opgegeven adres. Indien het (de) kunstwerk(en) waarop de kunstuitleenover¬eenkomst betrekking heeft door natrekking, bestemming of anderszins in juridi¬sche zin onroerend kunnen worden, garandeert de huurder ten behoeve van de verhuurder, dat mogelijke rechten van anderen niet de gehuurde goederen zullen raken. Wenst de huurder het (de) kunstwerk(en) over te brengen naar een ande¬re plaats dan in de kunstuitleenovereenkomst is vermeld, dan vereist zulks de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Verhuurder, of de door deze aangewezen personen, zal te allen tijde gerechtigd zijn het (de) kunst¬werk(en) te bezichtigen ter plaatse waar dit zich bevindt(en). Huurder geeft door het plaatsen van zijn/haar handtekening aan ommezijde verhuurder, of de door deze aangewezen personen, onherroepelijke machtiging om het terrein en/of gebouw waar het (de) kunstwerk(en) zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis zal zijn vereist, te betreden, zulks opdat de verhuurder controle kan uitoe¬fenen op de staat waarin het kunstwerk zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het ( de) kunstwerk zal kunnen stellen. Verhuurder is gerechtigd het (de) kunstwerk(en) te merken en/of kentekenen daarop aan te brengen. De huurder ver-plicht zich hierbij deze merken en kentekenen ongeschonden te houden.
6. Gebruik, onderhoud, schade, eigen risico en reparatie:De huurder zal het (de) kunstwerk(en) deskundig en in overeenstemming met de te dier zake bestaande wetten, reglementen en verordeningen etc. gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.
Huurder zal het (de) kunstwerk (en) in goede staat en onderhoud doen houden en indien onderhoud en/of herstel nodig is zal huurder terstond, doch uiterlijk bin¬nen EEN WEEK na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, het (de) kunstwerk bij verhuurder terugleveren.Verhuurder heeft ten behoeve van het (de) kunstwerk een verzekering gesloten. Ingeval de verzekeraar tot uitkering overgaat, is de huurder een eigen risico ver¬schuldigd groot € 25,= per schadegeval. Dit eigen risico dient de huurder op het eerste verzoek van verhuurder aan haar te voldoen.
7. Verbod van verhuur enz. :De huurder mag het (de) kunstwerk met verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch ook zonder toestemming daartoe van verhuurder daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de huurder het kunstwerk ver¬huren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder. Het is de huurder verbo¬den (een gedeelte van) het (de) kunstwerk(en) te reproduceren c.q. derden (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de huurder per reproductie, aan ver¬huurder, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de originele verkoop¬prijs van het gehele kunstwerk zoals dit door de verhuurder wordt gehanteerd.
8. Beslag en maatregelen van derden: Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de huurder, de verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken van de eigendom van de
verhuurder, Indien door maatregelen van derden het kunstwerk uit de macht van de huurder mocht geraken, dan zal hij/zij de verhuurder daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zonodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Verhuurder zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maat¬regelen – ook ten name van de huurder – kunnen treffen. De kosten van die maat¬regelen zullen voor rekening van huurder zijn en op eerste verzoek aan verhuur¬der moeten worden voldaan.
9. Teruglevering: De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder de volledige koopsom in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, ingeval op de dag dat de huurovereen¬komst geëindigd is het kunstwerk niet ingeleverd is.
10. Betaling:De betaling van het verschuldigde huurbedrag dient maandelijks bij vooruitbe¬taling voldaan te worden, dan wel op de bankre¬kening van verhuurder te zijn bijgeschreven. Ingeval van automatisch incasso is de huurder verplicht er zorg voor te dragen dat de automatische incasso ook daadwerkelijk plaats kan vinden. De ver¬antwoording van eventuele niet tijdige uitvoering van betaling berust ten allen tijde bij de huurder.
11. Nalatigheid van de huurder: Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag zal de huurder over het achterstallige bedrag een achterstandsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.Wanneer naar het oordeel van de verhuurder zich omstandigheden voordoen, welke haar verhaalsmogelijkheden op de huurder in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen, wordt zonder dat enige ingebrekestelling van de zijde van de verhuurder is vereist, het totale bedrag van de termijnen die resteren tot het einde van de contractperiode met rente en kosten ineens opeisbaar . Die omstandigheden doen zich in ieder geval voor:a. indien de huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;b. indien de huurder surseance van betaling aanvraagt c;. indien de huurder failliet wordt verklaard;d. indien de huurder krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt;e. indien derden beslag leggen op het (de) kunstwerk (en)en/of de goederen van de huurder;f. wanneer de huurder een rechtspersoon is; indien de rechtspersoon wordt ontbonden;g. indien eventuele ten behoeve van de verhuurder en/of derde(n) verstrekte zekerheden naar het oordeel van de verhuurder onvoldoende zijn geworden. Bovendien zal de verhuurder in de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd zijn de overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en het object tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de huurder. De huurder verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting jegens de ver-huurder het recht het object te gebruiken.
12. Tussentijdse beëindiging der overeenkomst:Het staat de huurder vrij het (de) kunstwerk(en) in te leveren c.q. om te ruilen voor een ander kunstwerk. Buiten de tot dan verschenen huurtermijnen zijn hieraan voor de huurder geen extra kosten verbonden.
13. Juridische kosten, belastingen:Alle kosten zowel in als buiten rechte voor verhuurder verbonden aan de bewa¬ring van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, alsmede de op de levering en het gebruik van het kunstwerk vallende belastingen onder welke naam ook en alle op deze overeenkomst vallende heffingen en/of registratiekosten zijn voor rekening van de huurder en zullen door de huurder op een door de verhuurder te bepalen wijze afzonderlijk worden voldaan. Voor de uitvoering van de over¬eenkomst worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op 15% van het in te vor¬deren bedrag met een minimum van € 75,= exclusief BTW.
14. Spaartegoed:Het door de huurder opgebouwde spaartegoed blijft ter beschikking van de huur¬der tot vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst. Huurder kan dit opgebouwde spaartegoed gebruiken bij de aankoop van een of meerdere kunstwerken via verhuurder. Het tot dan opgebouwde spaarte¬goed zal in mindering worden gebracht op de koopprijs. Huurder verklaart zich door ondertekening aan ommezijde er mee akkoord dat het opgebouwde spaar-tegoed nimmer zal worden gerestitueerd dan wel verrekend zal worden met enige ontstane betalingsachterstand of schadevergoeding of door huurder ver-schuldigde rente en kosten.
15. Vrijwaring:Door ondertekening aan ommezijde vrijwaart huurder in de meest ruime zin van het woord de verhuurder, haar personeel en/of de door verhuurder ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden, voor alle eisen ter zake van kostenvergoedingen, schadeloosstellingen, boeten, hieronder begrepen die welke op enigerlei wijze voort zouden kunnen vloeien of in verband gebracht kunnen worden met de eigendom, het bezit, het gebruik, de verhuur of de exploitatie van het (de) kunstwerk(en) en welke eisen tegen de verhuurder aanhangig gemaakt of tot betaling waarvan de verhuurder kan worden verplicht.
16. Domicilie: De huurder zal verhuurder steeds op de hoogte houden van zijn adres. De inhoud van een al dan niet aangetekend schrijven aan dit adres wordt geacht binnen 45 uur na verzending te zijner kennis te zijn gekomen.
12. Toepasselijk recht:Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toe¬passing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uit¬sluiting competent, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het recht van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waar¬in de verhuurder domicilie houdt
K.v.K. Groningen nr. 02093895

Scroll naar top